Artist statement

May 3, 2016

„Ty si cestovateľ“, povedal mi raz. Vskutku, som. V doslovnom aj prenesenom zmysle tohto slova.

Odchádzam preč od známych vecí, ľudí, miest, niekedy možno preč od samej seba. Čo hľadám? Zatiaľ netuším. Stopy v snehu, obrazy v piesku, zabudnuté cesty, miznúce vlny, skryté znamenia, neznáme vône, nekonečnú oblohu, bežiace oblaky – všetko ma fascinuje. Chcem to vidieť, preskúmať, pochopiť a zapamätať si. A potom jednoducho pokračovať. Lovím nové miesta, zbieram ich a ako osobné trofeje ich ukladám hlboko do svojej pamäte, vytvárajúc tak rastúcu databázu inšpirácie.

Som tam, ukrytá medzi farbami, zastavená v čase.

 

Inšpiráciu pre moje maľby som väčšinou nachádzala v krajine. Avšak priamo nekopírujem to, čo vidím. Snažím sa vymyslieť nejaký spôsob záznamu, systém, ktorý mi umožní preložiť pocity a črty do maľby. Maľba samotná, jej proces, ma pohlcuje rovnako ako krajina. Je to svet sám o sebe, krásny a zaujímavý, cenný natoľko, že sa oplatí v ňom žiť.

 

English

“You are a traveler”, he told me once. Indeed, I am. In both the literal and abstract meanings of the word. 

I’m moving far away from familiar things, people, places, maybe even far away from myself. What am I looking for? I don’t know yet. Traces in the snow, pictures in the sand, forgotten roads, disappearing waves, hidden signs, unknown scents, infinite sky, streaming clouds - everything interests me. I want to see it, examine it, understand it and remember it. And then simply continue. I hunt for new places, collect them and as a personal trophies put them deep into my memory, creating a growing database of inspiration. 

I’m hidden there, between the colors, fixed in the time. 

 

I have found the inspiration for my paintings mostly in the landscape. But I’m not directly copying what I see. I’m trying to invent some kind of system to translate the feelings and characteristics into the painting. Painting itself, the artistic process amazes me the same way as the country. It is the world itself, beautiful and interesting, worthy  to be lived in.

Please reload

©2019 by Žofia Dubová

  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon